п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2022/2023 г.
последна промяна 21.09.2021 г.

Община

Населено
място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за учебната 2022/2023 година

Общ брой ученици в V клас за учебната 2022/2023 година

Шумен

Шумен

Профилирана
природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

...

...        Дейности по приемане на ученици в V клас

 


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

          I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2022/2023 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2022/2023 година.

         II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
 (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на  поне две от състезанията по чл. 5. (1).
Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.;
2. математическото състезание „Европейско кенгуру” – 17.03.2022 г., 12.00 ч.;
3. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 14.05.2022 г.

 (2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович“.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68