п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2022/2023 г.
последна промяна 14.07.2022 г.

Община

Населено
място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за учебната 2022/2023 година

Общ брой ученици в V клас за учебната 2022/2023 година

Шумен

Шумен

Профилирана
природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

2

52        Дейности по приемане на ученици в V клас


       Няма незаети места в пети клас за учебната 2022/2023 година.


         КЛАСИРАНЕ   (пети клас - 2022/2023 г.)          / на 07.07.2022 г. след 17:30 ч./

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

08.07.2022 г. /петък/ и 11.07.2022 г. /понеделник/ от 8.00 до 17.30 часа.
Необходим документ – удостоверението за завършен начален етап на основно образование – оригинал.ВАЖНО:
ДЕЙНОСТИ за участие в приема за V клас за учебната 2022/2023 г.
                    от 01.-05.07.2022 г. 08:00 - 17:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
       Училищната комисия приема:
1. Заявление по образец за участие в приема за V клас за учебната 2022/2023 г.
2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
*3. Само за ученици от друга област - Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година.
**
 Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се провежда на
14 май 2022 г. от 09:00 часа.
За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/ в канцеларията на училището.

              Срок за подаване: от 26.04.2022 г. до 10.05.2022 г. /вторник/
       от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.
в канцеларията на училището.

                Заявление       Декларация

Състезанието влиза в приема за V клас за учебната 2022/2023 година на ППМГ "НАНЧО ПОПОВИЧ".
   За по-добрата организация на състезанието, моля да попълните следния формуляр за участие: ТУК

                Резултати от математическото състезание "Математика за всеки" за ученици
от IV клас, 14.05.2022 г., област Шумен
  

    * ГРАФИК за разглеждане на писмените работи
на явилите се ученици от IV клас на МС „Математика за всеки“
- ВТОРНИК – 31.05.2022 г. от 10:00 ч. – 13:00 ч. и 16:00 ч. – 17:00 ч.
- СРЯДА – 01.06.2022 г. от 12:30 ч. – 14:00 ч. и 17:00 ч. – 18:00 ч.
- ЧЕТВЪРТЪК – 02.06.2022 г. от 12:00 ч. – 16:00 ч.


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
      Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2022/2023 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
      Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
      Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2022/2023 година.
 
            II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
      Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович” имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
- олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката;
ИЛИ
- поне две от изброените в чл. 5, ал. 1. на този Регламент състезания в областта на математиката.
(2) С цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50 на НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстването учениците подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 50 в определено от РУО училище на територията на областта.

      Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика (12.02.2022 г.). /Допускането до областен кръг става на основание на резултатите от участие в общинския кръг на олимпиадата (до 12.12.2021 г.)/;
2. Математическото състезание „Европейско кенгуру” –
17.03.2022 г.;
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки” –
14.05.2022 г.
(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович” с протокол №17/09.09.2021 г.

            III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
            1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
            2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките в точки по учебните предмети, определени със заповед на министъра на образованието и науката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование (максимален брой точки – 50);
            3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, приравнени към 100 т.
            Точките, които се получават по чл. 6, ал. 1 са с точност до 0,01.
Чл. 7. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, в което са посочили своето желание (по образец);
2. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
3. представили копие на документа с резултатите от състезанията по чл. 5, ал. 1 (само за ученици от друга област).
Чл. 8. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл. 9. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, предимство имат учениците с по-висок резултат от състезанието/олимпиадата по чл. 5, ал. 1, т. 1 / областен кръг на олимпиадата по математика/.
 Чл. 10. Ако след класирането по чл. 9 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието посочено в чл. 5, ал.1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 11. Ако след класирането по чл. 10 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от 2 модул на състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 2 /математическото състезание „Европейско кенгуру”/.
Чл. 13. При прилагане на чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 14. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
Чл. 15. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват своевременно на официалната страница на ППМГ „Нанчо Попович“.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 2/08.12.2021 г.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68