п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2021/2022 г.
последна промяна 09.07.2021 г.

Община

Населено
място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за учебната 2021/2022 година

Общ брой ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

Шумен

Шумен

Профилирана
природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

2

52       

Няма незаети места в пети клас за учебната 2021/2022 година.

КЛАСИРАНЕ   (пети клас 2021 г.)      
КЛАСИРАНЕ           (пети клас - 2021 г.)

по ред
Вх. №
(при подаване на заявление за участие в класиране)
Брой
точки
 
по ред
Вх. №
(при подаване на заявление за участие в класиране)
Брой
точки
1 27060 341,00   27 27051 251,56
2 27021 333,62   28 27023 251,43
3 27061 325,71   29 27056 247,81
4 27062 320,52   30 27013 245,33
5 27035 316,71   31 27050 243,33
6 27031 305,71   32 27004 241,81
7 27003 302,57   33 27017 235,89
8 27015 296,19   34 27016 234,19
9 27028 292,67   35 27024 229,67
10 27058 285,19   36 27032 228,22
11 27045 283,67   37 27063 227,57
12 27068 282,38   38 27019 226,44
13 27047 281,05   39 27025 226,34
14 27067 276,14   40 27071 223,44
15 27012 275,43   41 27052 221,44
16 27055 274,10   42 27039 221,44
17 27009 273,67   43 27030 218,56
18 27001 270,67   44 27070 218,33
19 27022 266,33   45 27044 216,00
20 27034 266,24   46 27005 215,33
21 27014 266,00   47 27040 215,22
22 27046 266,00   48 27041 212,67
23 27011 264,95   49 27074 211,56
24 27027 263,00   50 27002 208,67
25 27057 262,14   51 27018 205,12
26 27048 258,11   52 27072 203,89

НЕКЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - РЕЗЕРВИ

по ред
Вх. №
(при подаване на заявление за участие в класиране)
Брой
точки
 
по ред
Вх. №
(при подаване на заявление за участие в класиране)
Брой
точки
53 27064 202,44   66 27073 178,89
54 27026 200,85   67 27069 177,78
55 27059 197,44   68 27066 174,33
56 27033 197,00   69 27042 174,33
57 27077 196,44   70 27054 170,11
58 27008 194,56   71 27076 163,69
59 27043 192,79   72 27065 163,67
60 27007 192,56   73 27037 163,67
61 27053 191,00   74 27036 163,12
62 27038 188,56   75 27049 159,81
63 27006 184,11   76 27020 153,11
64 27010 183,06   77 27075 136,37
65 27029 181,78        

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС
08.07.2021 г. /четвъртък/ и 09.07.2021 г. /петък/ от 8.00 до 17.30 часа. Необходим документ – удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

 

Няма незаети места в пети клас за учебната 2021/2022 година.

  

Дейности по приемане на ученици в V клас

Състезание
СЪСТЕЗАНИЕТО ВЛИЗА В ПРИЕМА В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ППМГ "НАНЧО ПОПОВИЧ".
    Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се провежда на 15 май 2021 г. от 09:00 часа. Учениците да се явят в гимназията не по-късно от 08:15 часа при спазване на всички противоепидемични мерки.
    За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/ чрез изпращането им сканирани/или снимани/ на e-mail:    math_ppmg_shumen@abv.bg
    За по-добрата организация на състезанието, моля да попълните следния
формуляр за
участие:
ТУК
       Срок за подаване: до 17,00 часа на 11.05.2021 г. /вторник/
       Изтегли:   заявление           и        декларация      


РЕЗУЛТАТИ
* Mатематическото състезание "Математика за всеки"
за ученици от IV клас
    

* Oбластен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г. - IV клас

* Mатематическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2021 г.


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

          I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2021/2022 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2021/2022 година.

         II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 5. (1).
Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Oбластен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
2. Mатематическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2021 г., 12.00 ч.;
3. Mатематическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.;
(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович“.

         III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките в точки по учебните предмети, определени със заповед на министъра на образованието и науката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование (максимален брой точки – 50);
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, приравнени към 100 т.
Точките, които се получават по чл. 6, ал. 1 са с точност до 0,01.
Чл. 7. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, в което са посочили своето желание (по образец);
2. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
3. представили копие на документа с резултатите от състезанията по чл. 5, ал. 1 (само за ученици от друга област).
Чл. 8. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл. 9. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, предимство имат учениците с по-висок резултат от състезанието/олимпиадата по чл. 5, ал. 1, т. 1 / областен кръг на олимпиадата по математика/.
Чл. 10. Ако след класирането по чл. 9 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието посочено в чл. 5, ал.1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 11. Ако след класирането по чл. 10 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от 2 модул на състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 2 /математическото състезание „Европейско кенгуру”/.
Чл. 13. При прилагане на чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 14. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
Чл. 15. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват своевременно на официалната страница на ППМГ „Нанчо Попович“.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 6/09.12.2020 г.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68