п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2021/2022 г.
последна промяна 27.05.2021 г.

Община

Населено
място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за учебната 2021/2022 година

Общ брой ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

Шумен

Шумен

Профилирана
природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

2

52Дейности по приемане на ученици в V клас

Състезание
СЪСТЕЗАНИЕТО ВЛИЗА В ПРИЕМА В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ППМГ "НАНЧО ПОПОВИЧ".
    Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас се провежда на 15 май 2021 г. от 09:00 часа. Учениците да се явят в гимназията не по-късно от 08:15 часа при спазване на всички противоепидемични мерки.
    За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/ чрез изпращането им сканирани/или снимани/ на e-mail:    math_ppmg_shumen@abv.bg
    За по-добрата организация на състезанието, моля да попълните следния
формуляр за
участие:
ТУК
       Срок за подаване: до 17,00 часа на 11.05.2021 г. /вторник/
       Изтегли:   заявление           и        декларация      


РЕЗУЛТАТИ
* Mатематическото състезание "Математика за всеки"
за ученици от IV клас
    

* Oбластен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г. - IV клас

* Mатематическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2021 г.


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

          I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2021/2022 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с чл. 50 и Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му са в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в V клас с профил „математически“ или „природни науки“ за учебната 2021/2022 година.

         II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 5. (1).
Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Oбластен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
2. Mатематическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2021 г., 12.00 ч.;
3. Mатематическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.;
(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович“.

         III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките в точки по учебните предмети, определени със заповед на министъра на образованието и науката от удостоверението за завършен начален етап на основно образование (максимален брой точки – 50);
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, приравнени към 100 т.
Точките, които се получават по чл. 6, ал. 1 са с точност до 0,01.
Чл. 7. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, в което са посочили своето желание (по образец);
2. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
3. представили копие на документа с резултатите от състезанията по чл. 5, ал. 1 (само за ученици от друга област).
Чл. 8. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл. 9. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, предимство имат учениците с по-висок резултат от състезанието/олимпиадата по чл. 5, ал. 1, т. 1 / областен кръг на олимпиадата по математика/.
Чл. 10. Ако след класирането по чл. 9 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието посочено в чл. 5, ал.1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 11. Ако след класирането по чл. 10 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от 2 модул на състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 3 /математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“/.
Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от състезанието по чл. 5, ал. 1, т. 2 /математическото състезание „Европейско кенгуру”/.
Чл. 13. При прилагане на чл.9, чл.10, чл.11 и чл.12 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 14. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
Чл. 15. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват своевременно на официалната страница на ППМГ „Нанчо Попович“.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 6/09.12.2020 г.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68