п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2018/2019 г.
последна промяна 01.12.2017 г.

Общински кръг на олимпиадата по математика - 15.12.2017 г. /задължителен, за да участвате в ОБЛАСТЕН кръг - чл. 5, т.1/

Дейности по приемане на ученици в V клас

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

                  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2018/2019 година.
                  (2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
     Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
     Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.
  
                  II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
     Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ има всеки ученик, който:
      1. Успешно е завършил началния етап на основно образование;
      2. Се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
             (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на  поне две от състезанията по чл. 5 (1).
     Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

      1. Областен кръг на олимпиадата по математика  (за ученици от IV клас след участие в
           общинския кръг на олимпиадата) - 03.02.2018 г.;
      2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”
          за ученици от IV клас
- 17.03.2018 г.;
      3. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас - 28.04.2018 г.


    
     В срок до 15 януари 2018 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68