п»ї Прием на ученици след завършен IV клас

Приемът на ученици в 5 клас
в ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен за учебната 2018/2019 г.
последна промяна 03.07.2018 г.

НЯМА свободни места.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В V КЛАС В ГИМНАЗИИТЕ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 3 ОТ ЗПУО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ШУМЕН

Община

Населено
място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за учебната 2018-2019 година

Общ брой ученици в V клас за учебната 2018-2019 година

Шумен

Шумен

Профилирана
природоматематическа гимназия "Нанчо Попович"

2

52


Дейности по приемане на ученици в V клас

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

                  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2018/2019 година.
                   (2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
     Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
     Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.
  
                  II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
     Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Нанчо Попович“ има всеки ученик, който:
      1. Успешно е завършил началния етап на основно образование;
      2. Се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
             (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на  поне две от състезанията по чл. 5 (1).
     Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

      1. Областен кръг на олимпиадата по математика  (за ученици от IV клас след участие в
           общинския кръг на олимпиадата) - 03.02.2018 г.;
      2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”
          за ученици от IV клас
- 17.03.2018 г.;
      3. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас - 28.04.2018 г.

        (2) Състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Нанчо Попович“.

                  III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
     Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
           1. Точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
           2. Успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни (заповед РД09-627/29.03.2018 г.) учебни часове от  удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
          3. Броят на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.8.
            (2) Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
     Чл. 7. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.6, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.
     Чл. 8. (1) Коефициентите за посочените в чл.5, ал.1 състезания са:
        1. Областен кръг на олимпиадата по математика       ;
        2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру”    
        3. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас     ;
               (2) Rmax за всички състезания по ал.1 е максималният брой точки, който може да бъде постигнат според регламента на съответното състезание.
              (3) Точките, които се получават по чл.7, са с точност 0,01.
    Чл.9. В класирането за прием участват ученици, които са:
     1. Подали заявление до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен, в което са посочили своето желание;
     2. Представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
     3. Представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
     4. Представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.
    Чл.10. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
    Чл.11. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.1.
    Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.3.
    Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.4.
    Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.2.
    Чл. 15. При прилагане на чл.11, чл.12, чл.13 или чл.14 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
    Чл. 16. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
      (1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
      (2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
    Чл. 17. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
    Чл. 18. Приемът се извършва до 15 юли 2018 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 18.12.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68