П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НАНЧО ПОПОВИЧ” - ШУМЕН
ЗА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

Приет с решение на ПС №37, Протокол № 11 / 10.09.2014 г.
 
   

 П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НАНЧО ПОПОВИЧ” – ШУМЕН


Глава първа - Общи положения

            Чл. 1. Правилникът на училището се разработва и прилага съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и правилника за неговото прилагане.
            Чл. 2. Има за цел да осигури укрепването на учебната и трудовата дисциплина, правилната организация на работата, пълното и рационално използване на работното време с оглед подобряване на резултатите от ОВП.
            Чл. 3. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и  дискриминация на учениците на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
            Чл. 4. Ръководители, учители, обслужващ персонал и ученици са длъжни да спазват правилника за дейността на училището, както и Правилника за съхраняване на имуществото в ПМГ.

Глава втора - Организация на ОВП

            Чл. 5. Учебната година е с продължителност 12 месеца, започва на 15 септември, а в случай, че денят е почивен, началото на учебната година е в първия следващ работен ден. Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.      
Чл. 6. Формата на обучение е дневна, провежда се в рамките на установения учебен ден. Продължителността на учебния час е 40 минути.
Чл. 7. След решение на ПС, за ученици, които по преценка на здравните органи не са в състояние да посещават учебните занятия за повече от 30 дни, е възможно провеждане на обучение в домашни условия.
            Чл. 8. При завършване на VII и VIII клас, учениците подлежат на външно оценяване.
Чл. 9. След успешно завършен IX-ти клас, учениците придобиват документ за завършено основно образование.
            Чл. 10. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последен клас на съответната степен на образование, в съответствие с реда и условията на чл. 113 от ППЗНП.
Чл. 11. Успешно завършилите XII-ти клас ученици придобиват средно образование.
Чл. 12. Поправителните изпити се полагат пред комисия, назначена от директора в следния график:

  1. за ученици от V-VII клас – 15-30 юни; 1-10 септември.
  2. за ученици от VIII-XI клас – 1-10 юли; 1-10 септември.
  3. за ученици от XII клас – сесия май; 1-10септември.

Чл. 13. Класни работи се провеждат по български език и литература и математика (за учениците от V до XII класове) и по първи и втори чужд език (за учениците от IX до XII класове, включително паралелките с разширено изучаване на чужд език в VIII клас).
Чл. 14. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:
1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава 4 (четири) или повече учебни часа седмично – 2 (две) оценки от устни изпитвания и 3 (три) оценки от писмени и/или практически изпитвания;
2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 3 (три) учебни часа седмично – 2 (две) оценки от устни изпитвания и 2 (две) оценки от писмени и/или практически изпитвания.
3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2 (два) учебни часа седмично – 2 (две) оценки от устни изпитвания и 1 (една) оценка от писмено или практическо изпитване.
4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 (един) учебен час седмично – 1 (една) оценка от устно изпитване и 1 (една) оценка от писмено или практическо изпитване.
5. По учебен предмет „Физическо възпитание и спорт” – 3 (три) оценки от практически изпитвания.
            Чл. 14.а. В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците. Поставената оценка е част от минималния задължителен брой оценки от първия учебен срок.
Чл. 15. Учениците могат да се преместват от едно училище в друго по същия профил през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 дни преди края на    II-ри учебен срок. Учениците не могат да се преместват в последния гимназиален клас.
            Чл. 16. Организацията на пропускателния режим, реда и охраната на училището се подчинява на правила, задължителни за всички учители, ученици, обслужващ персонал и външни лица.
            Чл. 17. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
            Чл. 18. С цел осигуряване на необходимия брой часове за разширено изучаване на математика, учениците от VIII клас се включват в определения от учебния план на ПМГ „Нанчо Попович” СИП.

Глава трета - Участници в ОВП

Раздел I - Ученици

Чл. 19 (1) Ученикът има следните права:

1. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правилата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина;
2. да получава указания и консултации при самостоятелната си подготовка, във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
3. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
4. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
            5. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
            6. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
            7. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
            8. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.
(2) Учениците получават стипендия за:

  1. отличен успех;
  2. нисък доход при успех над 4,50 (въз основа на Постановление № 207/03.10.1994г. и изм. ДВ бр. 5/1999г.)

Чл. 20. (1) Ученикът има следните задължения:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
2. (за присъствените форми на обучение) да не отсъства от учебните часове без уважителна причина;
3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
4. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
5. да носи ученическата си книжка в училище и да я предоставя при поискване на учителя или директора;
6. да носи и използва в училище тетрадки, моливници, учебни помагала  и други пособия, които отговарят на възрастовите  му особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания;
7. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да спазва правилата за работа в учебните кабинети и библиотеката, които са неразделна част от Правилника за дейността на училището;
9. След биенето на звънеца да бъде в класната стая и да е готов за започване на часа. При отсъствие на учителя учениците изчакват 15 минути, след което се информират (задължение на дежурните ученици) за отсъствието му. През това време изчакват в класната стая като пазят тишина;
10. да опазва материално-техническата база и имуществото в ПМГ „Нанчо Попович”;
11. да поддържа реда и чистотата в класните стаи, коридорите пред тях, училището и района на училището. Не се допуска внасянето на напитки и храненето в класната стая. През междучасията не се разрешава бягане в класните стаи и по коридорите.
а) във всяка паралелка дежурните ученици контролират реда, дисциплината и хигиената, не само в класната стая, но и в коридора пред нея; дежурят по двама и се сменят всяка седмица;
б) при увреждане на училищно имущество, виновният ученик възстановява нанесените щети.
11. Ученик, отсъствал по болест, трябва в 3-дневен срок да представи извинителна бележка, издадена от личния лекар и заверена от медицинското лице, обслужващо училището. След този срок отсъствията се считат за неизвинени.
(2) Изпълнявайки предписанията на чл. 135 от ППЗНП, учениците се задължават да спазват всички разпоредби на ПС.
(3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в настоящия правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

Чл. 21. На ученика се забранява:
1. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да му създава пречки при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
2. да унижава личното достойнство на съучениците си и на училищния персонал, да упражнява психическо и  физическо насилие върху тях, включително и във връзка с религиозни, етнически и полови различия;
3. да участва в политически организации, партии и религиозни сдружения в училище до навършване на 18-годишна възраст;
4. да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол. Да идва на училище под въздействие на наркотици, алкохол, както и в състояние, което би му попречило да участват пълноценно в ОВП или би застрашило здравето и живота на самия него и на околните;
5. да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства /вкл. електронни цигари/  по време на час без разрешение на учителя;
6. да носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да отсъства от учебни занятия по ЗП, ЗИП, СИП, ДЧ по ФВС и Час на класа без уважителни причини;
8. да бъде на обществени места без придружител (в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето).

Чл. 22. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. по болест с медицинска бележка, заверена от мед. лице в училище, след представяне на амбулаторен лист за медицински преглед, до три дни след направените отсъствия;
2. при представяне в канцеларията на училището на документ от съответния спортен клуб лично от длъжностно лице на този клуб не по-късно от 3 учебни дни преди отсъствията на ученика;
3. до 3 учебни дни в една учебна година с уведомление и представяне на писмено заявление от родителя до класния ръководител до 3 дни след отсъствията;
4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя. Уведомителните писма до Директора се депозират в канцеларията на училището и се завеждат под входящ номер след като са лично одобрени от директора. Достоверността на съдържащата се в тях информация подлежи на проверка.
(2) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.
(3) Броят на отсъствията на ученика по чл. 25, ал. (1) и (2) се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 23. (1) Наказания: За неизпълнение на задълженията си, определени от Правилника за приложение на Закона за народната просвета и Правилника за дейността на училището, учениците подлежат на следните наказания:
1. Забележка.
2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.
3. Предупреждение за преместване:
а/ в друго училище;
б/ от дневна в самостоятелна форма на обучение.
4. Преместване в друго училище;
5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(2) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
(3) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Те включват:
а) почистване в училище и района на училището. Извършва се под ръководството на преподавател с предварително осигурени за целта средства.
б) почистване или подреждане на кабинет, хранилище, библиотека. Извършва се под ръководството на преподавател.
в) извършване на подготвителни дейности като украса, пренасяне и разстановка на инвентар, почистване и други при провеждане на тържества, състезания, развлекателни мероприятия и пр. Извършва се под ръководството на преподавател.
(4) Когато ученикът се яви в училище във вид, който е в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
Относно мероприятията и тържествата при завършване на 12 клас:
а/ внасянето на алкохол, употребата на алкохол или непристойно поведение, независимо под въздействието на алкохол или не, се приемат за тежко нарушение на правилника;
б/ класните ръководители отразяват провинението при изготвяне на характеристиката  на ученика при завършване на степен на образование.
(5) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(6) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(7) Мярката по чл. 23, ал. 6  (т.е. ,,намаляване на поведението”) се налагат заедно с наказанията по чл. 23, ал. 1.
(8) При сериозна умишлена повреда на училищно имущество или системни умишлени повреди на виновния ученик се налага наказание:

  1. Предупреждение за преместване в друго училище;
  2. Преместване в друго училище.

(9) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Чл. 24. (1) Наказанията и мерките са срочни. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.
(2) Срокът на наказанието по чл. 23, ал. (1), т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 23, ал. (1), т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.
(3) Когато наказанията по чл. 23, ал. (1), т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Срокът на мярката по чл. 23, ал. 6 се определя в заповедта за налагането й, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
(5) Наказанията по чл. 23, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.
(6) Наказанията по чл. 23, ал. 1 се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им са следните:

  1. за направени над 5 неизвинени отсъствия - ,,забележка” (Чл. 23, ал.1, т.1);
  2. за направени над 10 неизвинени отсъствия - ,,предупреждение за преместване в друго училище” (Чл. 23, ал.1, т.3);
  3. за направени над 15 неизвинени отсъствия:

а)  ,,преместване в друго училище” (чл. 23 ал.1 т.4), с изключение на учениците от последния гимназиален клас;
б) ,,преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” за учениците от последния гимназиален клас(Чл. 23, ал. 1, точка 5).
(7) Закъсненията до 15 минути за час се отразяват като 1/3 неизвинено отсъствие.
(8) Наказание по чл. 23 ал. (1) т.1 се налага, когато преподавателят по съответния предмет трикратно установи и писмено регистрира в дневника на класа липсата на бележник и/или работна тетрадка, учебно помагало, учебно пособие.
(9) Наказанието по чл. 23, ал. (1), т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 23, ал. (1), точки 2 - 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(10) Мярката по чл. 23, ал. (3) се налага със заповед на директора, а по чл. 23, ал. 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 25 Процедурни особености при налагане на наказание/мярка: (1) Класният ръководител своевременно уведомява писмено родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
(2) За всяко налагане на наказание по чл. 23, ал. (1) и на мярката по чл. 23, ал. (6) се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.
(3) Преди налагане на наказанията по чл. 23, ал. (1) и на мярката по чл. 23, ал. (6), директорът – за наказание по чл. 23, ал. (1) т. 1, и съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог или педагогически съветник.
(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
(7) Преди налагане на наказанията по чл. 23, ал. (1), точки 2-5 и на мярката по чл. 23, ал. (6) задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.
(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 23, ал. (3), се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 26. Регистриране и действия след налагане на наказанието: (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.
(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните училища.
(3) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.
(4) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, дневника, личния картон и в характеристиката на ученика.
(5) Наложеното наказание по чл. 23, ал. (1), т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.
(6) При налагане на мярката по чл. 23, ал. (4) за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
(7) При налагане на мярката по чл. 23, ал. (5) за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Настоящият правилник регламентира такива случаи по следния начин:
1. при отстраняване на ученик от час за непристойно поведение преподавателят може да поиска ученикът да се яви и даде обяснения при пом. директор на училището или педагогическия съветник;
2. ако няма такова изискване от страна на преподавателя, ученикът изчаква биенето на звънеца в определено за целта място от директора, като по никакъв начин не пречи на провеждането на учебните занятия. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си;
3. преподавателят е длъжен да впише отстраняването в дневника, да информира класния ръководител на отстранения ученик за инцидента; класният ръководител е длъжен своевременно да информира родителя или настойника на ученика.
(8) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 23, ал. (1), т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.
(9) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 26, ал. (5), за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
(10) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 23, ал. (6).
(11) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(12) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 23, ал. (1), т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(13) Наказанията по чл. 2 ал.(1) т.1 и т.2 се заличават с изтичане на съответната учебна година, като могат да се заличат и предсрочно.
(14) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка, дневника и в личния картон на ученика.

Чл. 27. Последствия при направени повече от допустимото отсъствия. (1)  По предложение на ПС директорът на училището определя със заповед условията и реда за завършване на учебния срок и/или на учебната година за ученик, чийто извинени отсъствия за една учебна година са повече от 50 учебни дни. Същото се отнася за ученик, отсъствията на когото не позволяват оформяне на срочна оценка по един или няколко учебни предмета.
(2) Ученикът повтаря класа в случаите по чл. 27 ал. (1), когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
(3) Ученик, на когото отсъствията, извинени и неизвинени, не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, т.е. надвишават 1/3 от общия хорариум часове по предмета, завършва срока или учебната година с изпит.
(4) Въз основа на чл. 3, т.1 и 2 от ПМС 207/03.10.1994г., учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. Прекъснат или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.
2. Имат наложено наказание със заповед на директора, до изтичане на срока на наказанието.

Раздел II - Учители

Чл. 28. Учителят има следните права:
1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището и обслужващото звено;
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;
7. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните органи;

Чл. 29. (1) Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика; не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
2. да не накърнява авторитета на своите колеги, човешките и граждански права на учениците, да не унижава достойнството им и да не прилага норми на насилие;
3. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;
4. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
5. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
6. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
7. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището и обслужващото звено;
8. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
9. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
10. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.
(3) Директорът на училището, съгласувано с педагогическия съвет, определя конкретните изисквания по ал. 1, т. 10.
(4) Да дава консултации в учебно време по график;
(5) Да следи за  опазването на училищното имущество и на хигиената в часовете си; да съдейства на класните ръководители за откриване на ученици, нанесли щети на учебната база или нарушили реда и чистотата на класната стая.
(6) В началото на всяка учебна година да планира учебните екскурзии и краткотрайния ученически отдих. Провеждането на краткотрайния ученически отдих задължително става в присъствието на родител от класа, осигурено от ръководителя на групата.

Чл. 30. На учителя се забранява:
1. да се явява на работа в нетрезво състояние;
2. да пуши в учебните помещения; при мероприятия и дейности, в които участват ученици, да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището или обслужващото звено, както и извън тях;
3. да ползва мобилен телефон по време на час;
4. да внася в училището или обслужващото звено оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
5. да прави промени в седмичното разписание без знанието на директора. Сливането на часове по уважителни причини става с разрешение на училищното ръководство, като задължение на учителя е да осигури безшумното излизане на учениците от класната стая;
6. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Раздел III - Класен ръководител

Чл. 31. (1) Допълнителни задължения на класния ръководител:
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;
5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл. 138-а (Постановление №162 от 30 юни 2009 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Обн. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г.), а именно:
а) в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;
б) при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;
в) характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученик в друго училище.
7. да организира и да провежда родителски срещи;
8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката;
10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;
13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;
14. да запознае учениците с правилника за дейността на училището, с училищния учебен план, с плана на БУВОТ (безопасност на условията за възпитание, обучение и труд) и Плана за действие при БАК;
15. да следи за чистотата и реда в класната стая и за опазване на училищното имущество. След повреди да съдейства за възстановяване на щетите от нарушителя;
16.  да води правилно и редовно документацията на класа – дневник , ученически книжки, лични дела, както и главна книга, книга за подлежащи и др.;
17. да предоставя своевременно исканите от ръководството статистически сведения за класа си;
18. да прави мотивирани предложения за награждаване или наказание на ученици от поверения му клас;
(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.
(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Раздел IV - Родители

Чл. 32. Училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Чл. 33. Родителите имат следните права:
1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да участват в родителските срещи;
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището или обслужващото звено;
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;
7. да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Чл. 34. Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището и обслужващото звено при записване на детето или ученика;
3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
5. да се явяват в училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Управление и ресурсно осигуряване

            Чл. 35. (1) Органи за управление на училището са директорът и ПС. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация  в училището.
(2)Училищното настоятелство се утвърждава като форма за съвместна работа между училище, родители и общественост. Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.
(3) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.
(4) Педагогическият съвет включва в състава си всички учители, педагогически съветник, председател на ученическия съвет и медицинското лице. Неговата работа е опредена в чл. 150, 151 и 152 от Правилника за прилагане на Закона на НП.
(5) Ученици, които са преместени или напуснали по собствено желание и не продължават обучението си, връщат получените суми от стипендия според                 МП №207/03.10.1994г.

ГЛАВА ПЕТА
Училищна документация и финансиране

            Чл. 36. Училищната документация се води съгласно Наредба № 4/16.04.2003г. на МОН.
            Чл. 37. Финансирането се осъществява съгласно раздел III на гл. V от ППЗНП.

ГЛАВА ШЕСТА
Заключителни разпоредби

            Чл. 46. Настоящият правилник е приет с решение на ПС № 42 от 05.09.2013 г. и може да се изменя и допълва по реда на  неговото приемане.

 

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68