П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НАНЧО ПОПОВИЧ” - ШУМЕН
ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 
   

              ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ” – ШУМЕН
                   ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ”

Правилник
за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“
за учебната 2019/2020 година

      Правилникът за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ се приема на основание чл.  28. ал. 1,  от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
      ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Този правилник урежда устройството и дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ в съответствие със ЗПУО  и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 2. Автономията на ППМГ „Нанчо Попович“ включва и правото да определя профилите, както и самостоятелно да избира и съставя учебни планове, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

       Глава първа
       УСТРОЙСТВО НА ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“
Чл. 3. В ППМГ „Нанчо Попович“ се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етапи за придобиване на степен на образование.
Чл. 4. ППМГ „Нанчо Попович“ е общинско училище.
Чл. 5. Според съдържанието на подготовката училището е профилирана гимназия. Профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат право да осъществяват обучение и в класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование.
Чл. 6. Приемът на ученици се извършва след завършен IV и VII клас по утвърден държавен план-прием.
Чл. 7. (1) Приемът се осъществява съгласно Наредба 10/ 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.
 (2) При обявено свободно място за V, VI или VII клас, приемът се осъществява съобразно  Наредба 10/01.09.2016 г.за организацията на дейностите в училищното образование.
1. В случай на повече от един кандидат, с предимство се ползват учениците, кандидатствали в гимназията след завършен IV клас.
2. В случай, че двама или повече кандидати са участвали в класирането, с предимство е ученикът с по-висок бал от рейтинг- скалата за прием в V клас на ППМГ „Нанчо Попович“.
3. В случай, че кандидатите не са участвали в класирането, кандидатите се класират  според успеха от предходната учебна година.
4. При обявено свободно място за VІІІ клас, класирането на кандидатите се осъществява на база балообразуване при прием на ученици в VІІІ клас за съответната паралелка.
5.  При обявено свободно място за IX, X, XI или XII клас, класирането на кандидатите се осъществява на база показаните резултати от положените приравнителни изпити.
Чл. 8. (1) Съгласно ЗПУО учениците от ППМГ „Нанчо Попович“ придобиват основно образование след завършен VII. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва: първи гимназиален – от VIII до X клас включително и втори гимназиален – от XI до XII включително.
(2) В края на VII и X клас се провежда национално външно оценяване  за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с ДОС за общообразователната подготовка.
(3) Учениците, успешно завършили XII клас, стават зрелостници и придобиват правото да се явят на държавни зрелостни изпити.
Чл. 9. Училищното обучение се осъществява в дневна  форма.
Чл.10 Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи по училищни учебни планове, утвърдени за всяка учебна година и за всяка паралелка.
Чл.11. (1) Училищното обучение може да се осъществява и в самостоятелна, и в индивидуална форма в  случаите, предвидени в чл. 111 и чл. 112 от ЗПУО.
(2) Обучението в самостоятелна и в индивидуална форма се организира за отделен ученик.
1. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за дневна форма.
2. Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Обучението  се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден в съответствие с  чл. 95 от ЗПУО и държавния образователен стандарт за учебния план, и се отразява в съответния дневник.
Чл. 12. Учениците могат да се преместват по реда, определен в Глава пета от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

      Глава втора
      ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ  В ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“
Чл. 13. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.
(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември.
(3) Учебното време се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.

 1. Учебният ден в ППМГ „Нанчо Попович“ започва в 7.30 часа и приключва не по-късно от 19.30 часа и включва учебните часове и почивките между тях.
 2. Обучението в ППМГ „Нанчо Попович“ се организира на  две смени с продължителност на учебния час 40 минути.
 3. Почивките за всяка смяна между 1. и 2. час, 2. и 3. час, 4. и 5. час , 5. и 6. час са по 10 минути, между 3. и 4. час – 20 минути,  6. и 7. час по 5 минути.
 4. Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по профилирана подготовка в гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа.
 5. Седмичното разписание на часовете се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на

училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.
А) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часът на класа;
Б) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището.
7. За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:
А) разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
Б) разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
В) необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

 1. По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове.

А) За провеждане на организираното посещение се изисква учителят да представи на директора до 3 работни дни преди провеждането на организираното посещение преструктурирано годишно тематично разпределение, проведен инструктаж за безопасно поведение на учениците и писмено доказателство за  информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.
Б) За провеждане на организираното посещение  директорът на училището издава заповед.
В) За организираното посещение директорът на училището информира началника на Регионалното управление на образованието до един ден преди реализирането й.

 1. Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - за не повече от 5 учебни дни за паралелка. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности:

9.1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;
9.2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение;
9.3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно ориентиране;
9.4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;
9.5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР.
(4) За организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности Педагогическият съвет съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените в Заповед на министъра на министерството на образованието и науката.
1. За учебната 2019/2020 година учениците подават писмено заявление за избор на спортните дейности до директора на училището в началото на учебната година.
2. Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят
и в групи.
3. Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.
4. Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.
5. Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт.

 1. При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.
 2. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

Чл. 14. (1) Спазването на седмичното разписание на часовете е задължително за всички ученици и учители.
(2) За неспазване на седмичното разписание на часовете учителите подлежат на санкции, предвидени в Кодекса на труда и в Правилника за вътрешния трудов ред.
(3) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.
Чл. 15. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
2. поради участие в други дейности, извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби, БЧК, неправителствени младежки организации и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител на училището въз основа на мотивирано писмено заявление /по образец от сайта на гимназията/ от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление /по образец от сайта на гимназията/ от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в което подробно се описват причините за отсъствието.
5. Директорът разрешава отсъствията след съгласуване с класния ръководител.
6. Отсъствията по т. 3 и т. 4 не се разрешават:
- две седмици след началото на учебната година;
- две седмици преди края на учебен срок.
Чл. 16. Графикът на учебното и неучебното време за учебната 2019/2020 година е утвърден със заповед № РД-09 – 2148/27.08.2019 г. на Министъра на МОН.

       Глава трета
       УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Чл. 17. (1)Участниците в образователния процес са учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.
(2) Всички участници в образователния процес са длъжни да се ръководят от правото на образование на всеки ученик, както и на приобщаващо образование, което е част от правото на образование.
(3) Основният принцип на приобщаващото образование в ППМГ „Нанчо Попович“е приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик –индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че ученикът да развие максимално своя потенциал;
(4) Приобщаващото образование се реализира чрез подкрепа на личностното развитие на учениците.
(5) Училището разработва Етичен кодекс на училищната общност, който се приема от Общо събрание на училищната общност, в което участват равен брой представители   на педагогическия съвет, обществения съвет и на ученическото самоуправление.
1. Представителите на педагогическия съвет се избират на заседание на педагогическия съвет.
2. Представителите на обществения съвет се избират на заседание на обществения съвет .
3. Представителите на ученическото самоуправление  се избират на заседание на ученическия съвет .
(5) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
Чл. 18. (1) Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират профила;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да ползват мобилни устройства в учебен час при изпълнение на задача с изричното разрешение на преподавателя;
7. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и
задълженията си;
8. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
9. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
10. да участват в проектни дейности;
11. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за
избираемите и за факултативните учебни часове;
12. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
13. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
14. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с Правилника на училището по предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Стипендия може да не бъде присъдена или да бъде отнета, ако кандидатите имат наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.
Чл. 19. (1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност, включително и в социалните мрежи и да допринасят за развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на членовете на училищната и извънучилищната общност, както и да не прилагат физическо и психическо насилие; да не нарушават гражданските права на други хора, включително съученици, учители, служители и родители, като ги снимат, записват и разпространяват записите чрез различни медии без тяхно знание и съгласие.
4. да спазват следните правила за безопасно поведение в Интернет и етично използване на социалните мрежи:
4. (1) да не снимат и публикуват клипове, в които има обидно съдържание за учители, ученици, служители и родители.
4. (2) да не качват снимки или колажи, които уронват достойнството на други хора – деца или възрастни.
4. (3) да не публикуват информация за други хора – деца или възрастни, която не отговаря на истината или има подвеждащ характер.
4. (4) да не използват груби и обидни думи и особено заплахи към  други хора – деца или възрастни.
4. (5) да не влизат в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес без знанието и разрешението на родителите или учителите.
4. (6) да не отговарят на запитвания на непознати лица по Интернет, да създават контакти с тях, да се срещат с тях и непременно да уведомяват родителите си или учители за всеки подобен случай.
4. (7) да не качват и споделят каквато и да е лична информация, на който и да е сайт без позволение на родител. /Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, години, училището, в което учим и др./
4. (8) да не поставят снимки в Интернет със свободен достъп на видимост без предварително одобрение от родител.
4. (9) да не отварят e-mail от непознат адрес и никога да не отговарят на такива писма.
4. (10) да не правят нищо, за което ги е помолил някой, с когото са се запознали онлайн, без да го обсъдят с родителите си или с учители.
5.  да се явяват в училището с облекло и в приличен външен вид. Не се допуска учениците да бъдат облечени с: къси поли и панталони с дължина над коляното, джапанки,  потници, изрязани и впити дрехи, с  дълбоки деколтета, силен грим. Облеклото да не включва символи и текстове на религиозна, етническа и политическа основа, нецензурни изрази.
6. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари, наргиле, алкохол, енергийни напитки и наркотични вещества;
7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност като газов пистолет, различни видове остри предмети /ножки, ножове и др/;
8. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
10. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; да не застрашават живота и здравето на членовете на общността.
11. да спазват Правилника за дейността на училището;
12. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
13. да поставят на регламентирано от учителя място мобилното си устройство.
14. да не носят в училище: големи суми пари, ценни и скъпи лични или семейни вещи, за опазването и съхранението на които институцията не носи отговорност.
15. да поддържат реда и чистотата в класната стая, в коридорите пред тях, училището и района на училището; не се допуска внасянето на храна и напитки в класните стаи; храненето се извършва в закусвалнята на училището или пред съответната класна стая.
16. да опазват материално-техническата база и имуществото в ППМГ; при увреждане на училищно имущество виновният ученик възстановява нанесените щети.
17. на учениците се забранява достъпът до училищна документация;
 (2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други права и задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този закон.
Чл.20. (1) Правото на учениците да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие изисква разработване на училищни политики за  постигане на:
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(2) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.
(3) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
Чл. 21. (1) Всеки участник в образователния процес има право да предложи оказване на обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие на отделен ученик или група ученици.
(2) Предложението се представя в писмен вид по утвърден образец.
Чл. 22. (1) В случаите, в които се предлага оказване на обща подкрепа за личностно развитие, предложението се адресира до педагогическия съветник.
(2) Педогическият съветник го регистрира в дневник за дейности за подкрепа на личностно развитие и организира дейностите по оказване на общата подкрепа.
Чл. 23. Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
3. допълнителни  консултации по  учебни  предмети,  които  се  провеждат  извън
редовните учебни часове;
5. консултации по учебни предмети;
6. кариерно ориентиране на учениците;
7. занимания по интереси;
8. библиотечно-информационно обслужване;
9. грижа за здравето;
10. осигуряване на общежитие;
11. поощряване с морални и материални награди;
12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
Чл. 24. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора в началото на учебната година се определя координатор в училището.
(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директорът по учебната дейност, главен учител или друг педагогически специалист.
(3) В случаите, в които се предлага оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие, предложението се адресира до координатора.
(3) Функциите на координатора, както и видът, формите на обучение и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие са определени в ЗПУО и Стандарта за приобщаващо образование.
Чл. 25. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес или нерегламентирана употреба на мобилни устройства учителят може да отстрани ученика до края на учебния час, като отрази това чрез забележка в дневника на класа. Отстраненият ученик изчаква приключването на учебния час при охраната. При отказ на ученика да напусне учебния час, на следващия педагогически съвет се предлага за наказание по реда на чл. 25.
(3) За облекло или вид, които са в нарушение на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, по предложение на член на педагогическия съвет пред ръководството на ППМГ ученикът се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му  и се вписва забележка в дневника.
(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят. 
(5) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила.
(6) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(7) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.
(8) Съответната санкция се налага според вида и степента на нарушението, като педагогическият съвет не е длъжен да спазва реда на изброените наказания в ал.1, при извършени нарушения на ПДУ по чл. 19, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7 и 10.
Чл. 26. Санкцията по чл. 25, ал.1, т.1 се налага при отразени три забележки в дневника на паралелката.
Чл. 27. Санкциите по чл. 25, алинея 1, т.1, т.2, т.4 и т.5  могат да се налагат и за отсъствия по неуважителни причини.

 1. За допуснати повече от 5 отсъствия по неуважителни причини – „Забележка“.
 2. За допуснати повече от 10 отсъствия по неуважителни причини – „Предупреждение за преместване в друго училище“.
 3. Санкциите по  т. 4 и т. 5 могат да се  налагат  за допуснати  повече от 15 отсъствия по неуважителни причини.

Чл. 28. Процедурите, които трябва да се спазват при налагане на санкции, са описани в Наредба за приобщаващото образование в сила от 27.10.2017 г.
Чл. 29. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в  училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на  училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
5. най- малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл. 30. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училищните власти в случаите на отсъствие на ученика;
 2.  да следят за явяването на ученика в приличен външен вид;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от

изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
Чл. 31. Учителите,  директорът,  заместник-директорите,  които изпълняват норма преподавателска работа, ръководителите на направление "Информационни  и комуникационни технологии", педагогическият съветник  са педагогически специалисти.
Чл. 32. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени ЗПУО;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на учениците, с които работят, с цел подобряване качеството на образованието им;
5. да не позволяват достъпа на ученици до училищна документация.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.
Чл. 33. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът.
(2) Директорът управлява и представлява училището.
(3) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
       Глава четвърта
       ОЦЕНЯВАНЕ  В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО  ОБУЧЕНИЕ
Чл. 34. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от обучението на учениците по учебен предмет от общообразователната, разширената, профилираната и професионалната подготовка и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки.
(2) При завършване на етап на образование се формират и окончателни оценки по учебните предмети.
(3) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, определени с годишното тематично разпределение върху отделна тема или комплекс от теми.
(4) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите се изготвят с цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по учебния предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището.
Чл. 35. Видове оценяване
 (1) Оценяването се осъществява:
1. в процеса на училищното обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.
(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценяващ е обучаващият учител;
2. външно – когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващия
учител.
(3) В зависимост от организацията може да е:
1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
2. индивидуално – за отделен ученик.
(4) Във връзка с Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите се провежда ежегодно процедура за самооценяване, която е част от мерките за повишаване на качеството в образованието в образователната институция. Областите на наблюдение, критериите, показателите, инструментариума, срока за подготовка на дейностите по самооценяване са заложени в План – график за дейността на работната група по самооценяване на ППМГ  „Н. Попович“.
Чл. 36. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
              (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на образование.
Чл. 37. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.
(2) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
(3) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
(4) Текущото изпитване по ал. 3 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.
(5) В минималния задължителен брой текущи изпитвания  се включва текущото изпитване по ал. 3.
(6) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.
Чл. 38. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет.
(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.
Чл. 39. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.
(2) Класна работа се провежда по:
1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование;
2. чужди езици - в двата етапа на средната образователна степен.
(3) Класната работа се провежда за един учебен час.
(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети часа.
(5) Контролните и класните работи се провеждат по график по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
Чл. 40. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).
(2) Не се оформя срочна и/ или годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 36, ал. 2. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.
(3) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.
Чл.41. Изпитите в процеса на училищното обучение са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката.
Чл. 42. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет се полагат от: учениците, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, което не позволява да бъде поставена срочна оценка поради невъзможност да бъдат проведени минималният брой текущи изпитвания  при спазване на принципа за ритмичност по чл. 36., ал. 1 и ал. 2;
Чл. 43. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка;
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на гимназиален етап на средно образование.
(2) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.
Чл. 44. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове, е слаб (2).
(2) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
Чл. 45. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.
(2) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).
(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя, както следва:
1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател
среден;
3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;
4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много
добър;
5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател
отличен.
(3) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ, както и от държавните зрелостни изпити се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 1.
 
       Глава пета
       УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.46 (1) Орган на управление на училището е директорът и ПС. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището. Правата и задълженията на директора като орган на управление са в съответствие с чл.257, 258, 259, 260, 261 от ЗПУО, както и с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и директорите и другите педагогически специалисти.
 (2) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение и се утвърждава като форма за съвместна работа между училище, родители и общественост. Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.
 (3) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.
 (4) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма преподавателска работа, председател на ученическия съвет,  медицинско лице. Неговата работа като орган за решаване на основни педагогически въпроси е  определена в чл.263, ал.1 от ЗПУО.
 (5) Ученици, които са преместени или напуснали по собствено желание и не продължават обучението си, връщат получените суми за стипендия съгласно нормативните документи.
 (6) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Работата му е в съответствие с чл.265-чл.270 от ЗПУО.
 (7) Етичен кодекс на училищната общност се създава по реда и условията на чл.175 от ЗПУО  и се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление.
 (8) Ученическото самоуправление е на ниво паралелка и училище, като дава право на учениците да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището.

       Глава шеста
       УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.47 Училищната документация се води и съхранява съгласно Наредба за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на МОН.

Чл.48 Финансирането се осъществява съгласно раздел  I на гл. XVI от ЗПУО.

Глава седма
Заключителни разпоредби
Чл.49 В хода на учебната година Педагогическият съвет може да променя този Правилник съобразно промените в нормативните актове в системата на образованието или ако прецени, че спецификата на образователния-възпитателния процес налага това.
Чл. 50  Настоящият правилник е приет с решение на ПС протокол № 14/ 05.09.2019 г.

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68