ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
за отдаване под наем за срок от 5 години на училищна закусвалня
с площ 36 м2, намираща се в сутеренния етаж в сградата
на ППМГ “Нанчо Попович”, гр.Шумен , ул. “Кирил и Методий” № 68
10.07.2020 г.

   • Документи:
   1. Обявлението.                                  
   2. Образци на документи.                    
   3. Проект на Договор за наем.            
   4. Условия за участие и провеждане.   

 


Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем
на училищен физкултурен салон, находящ се в сградата
на ППМГ „Нанчо Попович“ - гр. Шумен.

10.04.2019 г.

   • Документи:
   1. Образци на документи.                
   2. Обявлението.                               
   3. Заповед.                                     
   4. Условия за участие и провеждане.

 


Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен

О Б Я В Л Е Н И Е

04.07.2018 г.

„Доставка на компютри, компютърна техника и мултимедийно оборудване
за нуждите на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

   • Документи:
   1. Решение/по образец на АОП/.          855323
   2. Обявлението /по образец на АОП/.   855324
   3. Документация за обществена поръчка.
   4. Технически спецификации - Приложение №1.
   5. Образци на документи.
   6. Проект на договор - Приложение №2.
   7. Информация по чл. 44, ал.3, т.1 ЗОП.

РЕШЕНИЕ 855323     ОБЯВЛЕНИЕ 855324      /Документи /     04.07.2018 г.

Протокол №1   от заседанието на комисията.... /публикувано на 01.08.2018 г./

Съобщение   до участниците в процедурата.... /публикувано на 10.08.2018 г./

Протокол №2   от заседанието на комисията.... /публикувано на 10.08.2018 г./

Решение   за класиране на участниците ....     /публикувано на 30.08.2018 г./

Протокол №3   от заседанието на комисията.... /публикувано на 30.08.2018 г./

Решение за изменение...№РД12-63-29.10.2018г. /публикувано на 29.10.2018 г./

ДОГОВОР    публикувано на 14.12.2018 г.


Профилирана природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен

О Б Я В Л Е Н И Е
№   9077428
19.06.2018 г.

„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на
ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

   • Документи:
   1. Заповед
   2. Обява
   3. Документация
   4. Техническа спецификация
   5. Методика за оценка
   6. Проект на договор
   7. Образци на документи

ОБЯВЛЕНИЕ  9077428      /Документи /     19.06.2018 г.

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   9078194   06.07.2018 г.

  ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията....     12.07.2018 г.

  ДОГОВОР    публикувано на 30.08.2018 г.


от 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за
отдаване под наем за срок от 5 години на училищна закусвалня с площ 36 м2, намираща се в сутеренния етаж в сградата на ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “НАНЧО ПОПОВИЧ”, гр.Шумен , ул. “Кирил и Методий” № 68

ОБЯВЛЕНИЕ  Успех

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(
У С П Е Х )

ПУБЛИЧНА ПОКАНА      Tехническа спецификация   Договор

2014 г.ИКТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"
/Публикувано на 06.01.2014 г./

ПУБЛИЧНА ПОКАНА      Tехническа спецификация   Договор
Срок за получаване на офертите до 16.01.2014 г. - 16:00 ч.


  

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68