пПМГ "Н. Попович" - Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НАНЧО ПОПОВИЧ" - ШУМЕН


192 години
огнище на знание и култура


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

     Във връзка с организацията при провеждане на ДЗИ пропускателния режим в училище ще бъде по следния начин:
   - централен вход от зала 1 до зала 7;
   - вход №2 (влиза се от северната страна на училището) от зала 8 до зала 13.

 /Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2020/2021 г.

Резултати от състезанието „Математика за всеки“
Запознаване с оценените писмени работи на учениците от състезанието " Математика за всеки" от 7 до 9 юли от 8.30 до 17.00 ч.

в ППМГ " Нанчо Попович".
На 8, 9 и 10 юли 2020 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч.
се приемат заявления по образец за участие в приема за V клас
за учебната 2020/2021 г. Необходимо е да представите копие на удостоверението за завършен начален етап.


  
/  Класиране   /Записване


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 г.


Информация
Информираме Ви, че срокът за подаване от учениците на заявления за явяване на НВО по чужд език в 7. клас и в 10. клас и за оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас се удължава до 09.04.2020 г. Заявленията се подават дистанционно на е-mail: pmg.shumen@abv.bg

     1. Заявление за явяване на НВО по чужд език в 7. клас - свали от тук
    2. Заявление
за явяване на НВО по чужд език в 10. клас - свали от тук
    3. Заявление за оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас
- свали от тук


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

     ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен ще продължи обучението на възпитаниците си от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. по всички предмети, по които е възможно да се осъществи обучение от разстояние в електронна среда. Училището има готовност и възможност да осигури дистанционно обучение на учениците и провеждане на учебни занятия в неприсъствена форма по отделни учебни предмети /с изключение на физическо възпитание и спорт/ и класове.

     Учителите, които преподават в прогимназиален и гимназиален етап ще работят с различни уеб базирани и мобилни образователни платформи и приложения. За учениците от 5. до 12. клас ще могат да бъдат използвани следните технологични средства:

 • Платформата SHKOLO (https://www.shkolo.bg)
 • Платформата GOOGLE CLASSROOM
 • Office 365
 • Уча.се; Messenger; Viber
 • e-mail и различни платформи за електронно четими учебници
    Всеки учител ще Ви информира за начина, по който ще се осъществява обучението на класа. Следете съобщенията си в SHKOLO. Обучението ще се осъществява по утвърденото седмично разписание за II срок.


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

     1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни /класен ръководител/- свали от тук
    3. Заявление отчет-декларация лекторски
- свали от тук
    4. Заявление за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ
- свали от тук
    5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия - свали от тук
    6. Заявление
за ползване на неплатен отпуск по чл.160 от КТ - свали от тук
    7. Справка-декларация по Националната програма „Без свободен час” - свали от тук
    8. Заявление за полагане на изпит за промяна на оценка по учебен предмет . - свали от тук


Преустановяват се учебните занятия

     Със заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването .
..."до 29.03.2020 г." ...

... "Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
    Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;" ...
    Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


НЕУЧЕБНИ ДНИ
     Със заповед № РД 09-550/02.03.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 4 до 6 март 2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Шумен.
     Със заповед № РД 01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването дните от 6 до 11 март 2020 г. са определени за неучебни за училищата в цялата страна.


ОЛИМПИАДИ

      Очаква се нова дата ....
Промяна на датата за защита на допуснатите проекти до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии от област Шумен от 04.03.2020 г. на 10.03.2020 г.
 /Заповед № РД06-93/02.03.2020 г. - МОН/
      ГРАФИК
    за защита на допуснатите проекти до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии от област Шумен
на 10.03.2020 г. в ППМГ "Нанчо Попович"

   З А П О В Е Д № РД09-227/ 29.01.2020 - МОН
    И З М Е Н Я М
          В Приложение № 1, т. 2 определеното време на провеждане на
областния кръг на олимпиадата по математика да бъде
променено от „01.02.2020 г., начало 9:00 ч.“
на 05.02.2020 г., начало 09:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
4, 5 и 6 клас
7 клас и 8-12 клас .

    Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната
    2019 – 2020 година

Национална олимпиада по математика:
      - Общински кръг - 14 декември 2019 г. - 9:00 часа;
      -
Областен кръг - 05.02.2020 г. - 9:00 часа.


Информация
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.


XIX НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
ПО ИНФОРМАТИКА
/от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 14.11.2019 г.


 • УЧЕБНИЦИ за учебната 2019-2020 година    
 • Съобщение за поверителност на личните данни информация за ученици и родители
 • Правилник за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2019/2020 г.           
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд    
 • Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен      

ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед, Протокол №3 и Вътрешни правила ...
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  (Протокол 3/12.02.2020 г.)
   Заповед № РД 12-518/06.04.2020 г.
Приложение 1 - Заявление-декларация
Приложение 2 - С П И С Ъ К               
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2019/2020 година
---


Национално математическо състезание „Питагор“
за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.
Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100.
Заявление и декларация за участие в състезанието се подават  от 27.03.2019 г. до 05.04.2019 г. от 08:30 до 16:30 часа в канцеларията
на ППМГ „Нанчо Попович”

Заявление за участие и декларация се получават в училището домакин.  
Регламент | Резултати


Пролетните математически състезания
за ученици от V до VII клас

/от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен /

| ПИСМО| РЕГЛАМЕНТ  | ПРОГРАМА | ДЕКЛАРАЦИЯ |
РЕГИСТРАЦИЯ
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЗАЛИ
БРОШУРА
     РЕЗУЛТАТИ    5 , 6 , 7 клас      КЛАСИРАНЕ
Контестации от 7:30 до 8:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
Напомняне - 30.03.2019 г. - тази нощ преминаваме към лятното часово време .
Регистрация на участниците се осъществява до 06.03.2019 г.
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.
Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg
Хотели в гр. Шумен


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тук


Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината
/2019/

Регламент за участие /2019/:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68