пПМГ "Н. Попович" -  Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"Нанчо Попович" - Шумен


190 години
огнище на знание и култура


     Във връзка с предписание на РЗИ – Шумен дните 21.01.2019 г. и 22.01.2019 г. ще бъдат неучебни за учениците от област Шумен.
РУО-Шумен

     На основание заповед № РД 09 - 284/15.01.2019 г. на МОН дните от 16.01.2019 г. до 18.01.2019 г. са неучебни.


НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
ПО ИНФОРМАТИКА
/от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 16.11.2018 г. - 13:00 ч.


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2019/2020 г.
График на дейностите   /  Класиране   /Записване


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната 2018/2019 година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тукПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед и Протокол №1
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  / 18.10.2018 г./

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 2 - СПИСЪК
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


УЧЕБНИЦИ за учебната 2018-2019 година    

Съобщение за поверителност на личните данни информация за ученици и родители

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд     

Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен      


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2018/2019 година
Едно свободно място в Xб клас профил "Природоматематически"
/ИТ, математика, немски език, БЕЛ/ ОБЯВА - 26.09.2018 г.Национално математическо състезание „Питагор“
през учебната 2017/2018 година за ученици от IV клас
ще се проведе на 28.04.2018 г. в 09:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.
Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен /за ученици от ІV клас от област Шумен/. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100.
Заявления за участие в състезанието се подават от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г. от 08:30 до 16:30 часа в канцеларията
на ППМГ „Нанчо Попович”

Родителите/настойниците на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично подават декларация до директора на училището домакин.
Заявление за участие и декларация се получават в учиилището домакин.  
Регламент | РезултатиДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018
Заповед и график на дейностите
 
/Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината

Регламент за участие:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68