пПМГ "Н. Попович" -  Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"Нанчо Попович" - Шумен


190 години
огнище на знание и култура


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2019/2020 г.
Дейности по приемане на ученици в V клас   /  Класиране   /Записване

НЯМА свободни места.


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/

 Дейности:

    1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
    2.
ЗАПИСВАНЕ на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 12.07. -16.07.2019 г./ вкл./
от 08,00 часа до 17,00 часа.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - Свидетелство за основно образование /оригинал/

    3. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
    4.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
    5. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
    6.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 - 25 юли 2019 г. вкл.
    7. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г.
вкл.
    8.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
    9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.Национално математическо състезание „Питагор“
за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.
Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100.
Заявление и декларация за участие в състезанието се подават  от 27.03.2019 г. до 05.04.2019 г. от 08:30 до 16:30 часа в канцеларията
на ППМГ „Нанчо Попович”

Заявление за участие и декларация се получават в училището домакин.  
Регламент | Резултати


Пролетните математически състезания
за ученици от V до VII клас

/от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен /

| ПИСМО| РЕГЛАМЕНТ  | ПРОГРАМА | ДЕКЛАРАЦИЯ |
РЕГИСТРАЦИЯ
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЗАЛИ
БРОШУРА
     РЕЗУЛТАТИ    5 , 6 , 7 клас      КЛАСИРАНЕ
Контестации от 7:30 до 8:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
Напомняне - 30.03.2019 г. - тази нощ преминаваме към лятното часово време .
Регистрация на участниците се осъществява до 06.03.2019 г.
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.
Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg
Хотели в гр. Шумен


НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
ПО ИНФОРМАТИКА
/от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 16.11.2018 г. - 13:00 ч.


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната 2018/2019 година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тукПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед и Протокол №3
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  / 15.02.2019 г./

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 2 - СПИСЪК
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


УЧЕБНИЦИ за учебната 2018-2019 година    

Съобщение за поверителност на личните данни информация за ученици и родители

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд     

Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен      


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2019/2020 година
ОБЯВА
     1. Едно свободно място в XI в клас профил "Природоматематически" /Информатика, математика, английски език, БЕЛ/.
     2. Едно свободно място в XI б клас профил "Природоматематически" /ИТ, математика, немски език, БЕЛ/.
     3. Едно свободно място в XI д клас профил "Природоматематически" /ИТ, математика, география и икономика, английски език/.
     4. Едно свободно място в XI a клас профил "Природоматематически" /математика, физика и астрономия, английски език, БЕЛ/.

Срокът за подаване на заявление е до 23.08.2019 г. (включително)
от 08:30 до 16:00 часа в канцеларията на ППМГ "Нанчо Попович"Национално математическо състезание „Питагор“
през учебната 2017/2018 година за ученици от IV клас
ще се проведе на 28.04.2018 г. в 09:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.
Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен /за ученици от ІV клас от област Шумен/. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100.
Заявления за участие в състезанието се подават от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г. от 08:30 до 16:30 часа в канцеларията
на ППМГ „Нанчо Попович”

Родителите/настойниците на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично подават декларация до директора на училището домакин.
Заявление за участие и декларация се получават в училището домакин.  
Регламент | РезултатиДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019
Заповед и график на дейностите
 
/Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината
/2019/

Регламент за участие /2019/:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68