пПМГ "Н. Попович" - Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НАНЧО ПОПОВИЧ" - ШУМЕН


192 години
огнище на знание и култура


XXI НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА
/ 26 – 28 ноември 2021 г., гр. Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 18.11.2021 г.


 • УЧЕБНИЦИ за учебната 2021-2022 година    
 • Съобщение за поверителност на личните данни - за ученици и родители
 • Правилник за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2021/2022 г.        
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд 
 • Правилник за вътрешния трудов ред в ППМГ „Нанчо Попович“              
 • Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”    
 • Стратегия за развитие на ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен                
 • Мерки за повишаване качеството на образованието                               
 • План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари                
 • План за сигурност ...                                                                              

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 • Правила за работа ... за учебната 2020-2021 година           
 • Извадка от правилата за работа в условията на COVID-19 - за родители и ученици и списък на класа...
 • Декларации: Covid-19 , за информирано съгласие , за обработка на данни  .


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2022/2023 г.


Приемът на ученици след ... 7 клас /2022/2023 г. /

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 г.
Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 г.
Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 г.


     СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2021/2022 година - ОБЯВА
      
      
* Едно свободно място за ученици в IXа клас профил “Софтуерни и хардуерни науки“
    * Две свободни места за ученици в Хг клас профил “Природни науки“
Заявленията се подават в канцеларията на ППМГ „Нанчо Попович“ гp. Шумен от
15.11. 2021 г. до 30.11. 2021 г. (включително).


         
 


САЙТ НА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА - ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ

ПРОЕКТ: ДОМ - ДИНАМИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛОЛИМПИАДИ
             Областният кръг на олимпиадата по математика
ще се проведе присъствено на 13.02.2021 г. /събота/ в ППМГ „Нанчо Попович“ от 09:00 часа.
РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
4-6 клас                                                                                          7-12 клас  

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

     Във връзка с организацията при провеждане на ДЗИ пропускателния режим в училище ще бъде по следния начин:
   - централен вход от зала 1 до зала 7;
   - вход №2 (влиза се от северната страна на училището) от зала 8 до зала 13.

 /Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

     1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни /класен ръководител/- свали от тук
    3. Заявление отчет-декларация лекторски
- свали от тук
    4. Заявление за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ
- свали от тук
    5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия - свали от тук
    6. Заявление
за ползване на неплатен отпуск по чл.160 от КТ - свали от тук
    7. Справка-декларация по Националната програма „Без свободен час” - свали от тук
    8. Заявление за полагане на изпит за промяна на оценка по учебен предмет . - свали от тук


Информация
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2021 г.


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед, Протокол и Вътрешни правила ...
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  (Протокол)
   Заповед
Приложение 1 - Заявление-декларация
Приложение 2 - С П И С Ъ К               
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


Пролетните математически състезания
за ученици от V до VII клас

/от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен /

| ПИСМО| РЕГЛАМЕНТ  | ПРОГРАМА | ДЕКЛАРАЦИЯ |
РЕГИСТРАЦИЯ
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЗАЛИ
БРОШУРА
     РЕЗУЛТАТИ    5 , 6 , 7 клас      КЛАСИРАНЕ
Контестации от 7:30 до 8:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
Напомняне - 30.03.2019 г. - тази нощ преминаваме към лятното часово време .
Регистрация на участниците се осъществява до 06.03.2019 г.
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.
Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg
Хотели в гр. Шумен


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тук


Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 План за работата на УКС за справяне с тормоза за учебната 2020/2021 г.

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината
/2019/

Регламент за участие /2019/:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68