пПМГ "Н. Попович" - Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НАНЧО ПОПОВИЧ" - ШУМЕН


192 години
огнище на знание и култура


Организация за откриването на
новата учебна 2021-2022 година
15.09.2021 г.

За учениците от 5 и 8 клас  - тържеството ще се състои в двора на гимназията. Начален час - 9.30 часа.
Родителите на учениците от тези класове могат да присъстват при спазване на създадената организация от страна на училището и противоепидемичните мерки.

За останалите класове:

ЧАС

КЛАС

СТАЯ

10.30ч.

6.а,6.б,7.а,7.б клас

23а, 24а,21,22,

11.00ч.

9.а,9.б,9.в,9.г,9.д клас

16,18,19,25,26

11.30ч.

10.а,10.б,10.в,10.г,10.д

21,22,23,25,26

12.00ч.

11.а,11.б,11.в,11.г,11.д

11а,12а,13а,11,12

12.30ч.

12.а,12.б,12.в,12.г,12.д

13,14,18,16,15

Родителски срещи за учениците от осми клас
ще се проведат по следния график:

8А - 16.09.2021 от  18.30 ч. Класен ръководител  -  Глория Янева
8Б - 17.09.2021 от  18.00 ч. Класен ръководител  -  Русан Полихронов
8В - 17.09.2021 от  18.30 ч. Класен ръководител  -  Елка Стратева
8Г - 15.09.2021 от  18.00 ч. Класен ръководител  -  Розалина Савова
8Д - 16.09.2021 от 18.00 ч. Класен ръководител  -  Моника Стайкова

Закупуване на шалчета и вратовръзки за ученическите униформи -  Фирма „СИЛУЕТ ШУМЕН 2002“ ЕООД  бул. “Велики Преслав“ № 9


 • УЧЕБНИЦИ за учебната 2021-2022 година    
 • Съобщение за поверителност на личните данни - за ученици и родители
 • Правилник за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2021/2022 г.        
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд 
 • Правилник за вътрешния трудов ред в ППМГ „Нанчо Попович“              
 • Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”    
 • Стратегия за развитие на ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен                
 • Мерки за повишаване качеството на образованието                               
 • План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари                
 • План за сигурност ...                                                                              

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 • Правила за работа ... за учебната 2020-2021 година           
 • Извадка от правилата за работа в условията на COVID-19 - за родители и ученици и списък на класа...
 • Декларации: Covid-19 , за информирано съгласие , за обработка на данни  .


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2021/2022 г.


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 г.
Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 г.


     СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2021/2022 година - ОБЯВА
      
     * Едно свободно място в XI а клас профил „Математически“ (физика и астрономия, математика)
     * Едно свободно място в XI в клас профил „Природни науки“ (биология и здравно образование, химия и ООС, английски език език)
     * Едно свободно място в XI г клас профил „Природни науки“ (биология и здравно образование, химия и ООС, английски език език)
      Заявленията се подават в канцеларията на ППМГ „Нанчо Попович“ гр. Шумен до 10.09. 2021 г. - 14:00 часа.
         
 


САЙТ НА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА - ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ

ПРОЕКТ: ДОМ - ДИНАМИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛ


ОЛИМПИАДИ
             Областният кръг на олимпиадата по математика
ще се проведе присъствено на 13.02.2021 г. /събота/ в ППМГ „Нанчо Попович“ от 09:00 часа.
РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ
НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
4-6 клас                                                                                          7-12 клас  

XX НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА
/от 20.11.2020 г. до 22.11.2020 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 15.11.2020 г.


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

     Във връзка с организацията при провеждане на ДЗИ пропускателния режим в училище ще бъде по следния начин:
   - централен вход от зала 1 до зала 7;
   - вход №2 (влиза се от северната страна на училището) от зала 8 до зала 13.

 /Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

     1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни /класен ръководител/- свали от тук
    3. Заявление отчет-декларация лекторски
- свали от тук
    4. Заявление за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ
- свали от тук
    5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия - свали от тук
    6. Заявление
за ползване на неплатен отпуск по чл.160 от КТ - свали от тук
    7. Справка-декларация по Националната програма „Без свободен час” - свали от тук
    8. Заявление за полагане на изпит за промяна на оценка по учебен предмет . - свали от тук


Информация
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед, Протокол №1 и Вътрешни правила ...
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  (Протокол)
   Заповед
Приложение 1 - Заявление-декларация
Приложение 2 - С П И С Ъ К               
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


Пролетните математически състезания
за ученици от V до VII клас

/от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен /

| ПИСМО| РЕГЛАМЕНТ  | ПРОГРАМА | ДЕКЛАРАЦИЯ |
РЕГИСТРАЦИЯ
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЗАЛИ
БРОШУРА
     РЕЗУЛТАТИ    5 , 6 , 7 клас      КЛАСИРАНЕ
Контестации от 7:30 до 8:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
Напомняне - 30.03.2019 г. - тази нощ преминаваме към лятното часово време .
Регистрация на участниците се осъществява до 06.03.2019 г.
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.
Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg
Хотели в гр. Шумен


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тук


Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 План за работата на УКС за справяне с тормоза за учебната 2020/2021 г.

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината
/2019/

Регламент за участие /2019/:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68