пПМГ "Н. Попович" -  Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НАНЧО ПОПОВИЧ" - ШУМЕН


190 години
огнище на знание и култура


ОЛИМПИАДИ

   З А П О В Е Д № РД09-227/ 29.01.2020 - МОН
    И З М Е Н Я М
          В Приложение № 1, т. 2 определеното време на провеждане на
областния кръг на олимпиадата по математика да бъде
променено от „01.02.2020 г., начало 9:00 ч.“
на 05.02.2020 г., начало 09:00 ч.

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
4, 5 и 6 клас
7-12 клас /ще се пуликуват тук/

    Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната
    2019 – 2020 година

Национална олимпиада по математика:
      - Общински кръг - 14 декември 2019 г. - 9:00 часа;
      -
Областен кръг - 05.02.2020 г. - 9:00 часа.


Информация
  • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.


XIX НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
ПО ИНФОРМАТИКА
/от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 14.11.2019 г.


  • УЧЕБНИЦИ за учебната 2019-2020 година    
  • Съобщение за поверителност на личните данни информация за ученици и родители
  • Правилник за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2019/2020 г.           
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд    
  • Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен      

Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2020/2021 г.
Дейности по приемане на ученици в V клас   /  Класиране   /Записване


Приемът на ученици след ... 7 клас /в 8 клас/


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ...

Заповед, Протокол №3 и Вътрешни правила ...
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  (Протокол 3/12.02.2020 г.)

Приложение 1 - Заявление-декларация
Приложение 2 - С П И С Ъ К               
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2019/2020 година
---


Национално математическо състезание „Питагор“
за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9:00 часа
в ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен.
Място: ППМГ „Нанчо Попович“ - Шумен. Времетраенето на състезанието е 120 минути и е анонимно. Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание. Максималният брой точки е 100.
Заявление и декларация за участие в състезанието се подават  от 27.03.2019 г. до 05.04.2019 г. от 08:30 до 16:30 часа в канцеларията
на ППМГ „Нанчо Попович”

Заявление за участие и декларация се получават в училището домакин.  
Регламент | Резултати


Пролетните математически състезания
за ученици от V до VII клас

/от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен /

| ПИСМО| РЕГЛАМЕНТ  | ПРОГРАМА | ДЕКЛАРАЦИЯ |
РЕГИСТРАЦИЯ
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЗАЛИ
БРОШУРА
     РЕЗУЛТАТИ    5 , 6 , 7 клас      КЛАСИРАНЕ
Контестации от 7:30 до 8:30 ч. в ППМГ "Нанчо Попович"
Напомняне - 30.03.2019 г. - тази нощ преминаваме към лятното часово време .
Регистрация на участниците се осъществява до 06.03.2019 г.
Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.
Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg
Хотели в гр. Шумен


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

    1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / - свали от тук


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019
Заповед и график на дейностите
 
/Инструктаж за зрелостника  /Оценки от ДЗИ след тяхното публикуване /


Проектът "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

Клуб „ ГЕОГРАФСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ”

Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Международната награда на херцога на Единбург


е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

Информация
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ


Награда „Евгени Илиев”
за личност-математик на годината
/2019/

Регламент за участие /2019/:
Биография:

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68